ارزش غذایی سالادهای نانا


آیا میدانستید ارزش غذایی سالادهای نانا به چه میزان است؟
انواع سالاد فصل نانا دارای ارزش غذایی ذیل در 100گرم آن میباشد
انرژی :43کیلو کالری
چربی واسیدهای چرب اشباع وترانس: صفر
پروتئین:0.45گرم
ویتامین ث: 3.5 میلی گرم
سدیم:0.09درصد
قند : صفر

سالاد شیرازی نانا
انرژی:17کیلو کالری
چربی واسیدهای چرب اشباع وترانس:صفر
-پروتئین:0.4
ویتامین ث :2 میلی گرم
سدیم:0.07درصد
قند:صفر